Bộ máy nhân sự

TỔNG GIÁM ĐỐC
Tổng Giám Đốc
Nguyễn Trùng Dương
GIÁM ĐỐC
Giám Đốc Thiết Kế
Nguyễn Đình Hiệp
PHÒNG KẾ TOÁN - HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ
Trưởng Phòng Kế Toán
Phạm Đắc Liêm
Trưởng Phòng Vật Tư
Nguyễn Mai Linh
Kế Toán Tài Chính
Trịnh Thị Liên
Bóc Tách Dự Toán
Nguyễn Hà Linh
Nhân Sự
Nguyễn Thị Thắm
Nhân viên Phòng Kế Hoạch
Trần Thị Hồng
PHÒNG THIẾT KẾ
Nhân Viên Phòng Kỹ Thuật
Lê Việt Dũng
Nhân Viên Phòng Kỹ Thuật
Đặng Thái Hải
Nhân Viên 3D
Nguyễn Thành Luân
Nhân Viên 3D
Bùi Quang Hà