Bộ máy nhân sự

TỔNG GIÁM ĐỐC
Tổng Giám Đốc
Nguyễn Trùng Dương
GIÁM ĐỐC
Giám Đốc Thiết Kế
Nguyễn Đình Hiệp
PHÒNG THIẾT KẾ
Chuyên viên thiết kế 3D
Đào Minh Phương
Chuyên viên thiết kế 3D
Nguyễn Hữu Long
Chuyên viên thiết kế 2D
Trịnh Quang Minh
Chuyên viên kỹ thuật
Đặng Thái Hải
PHÒNG MARKETING
MARKETING MANAGER
Nguyễn Mỹ Đức Hạnh
MARKETING EXCUTIVE
Vũ Thúy Duyên
CONTENT MARKETING
CONTENT MARKETING
DESIGN MARKETING
PHÒNG KINH DOANH
Sales Manager miền Bắc
Nghiêm Xuân Hải
Sales Manager miền Nam
Nguyễn Mai Hằng
PHÒNG KẾ TOÁN - HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ
Trưởng Phòng Kế Toán
Trưởng Phòng Nhân Sự
Chuyên Viên Kế Toán
Trịnh Liên
Chuyên viên Dự toán
Phạm Hùng Cường
Chuyên viên Vật tư
Nguyễn Hà Linh
Phòng Kế hoạch
Trần Hồng